Kırmızı Baret | ISG Portalı

Portör Muayenesi Kaldırıldımı ?

  • 06 Ekim 2016
  • 3.120 kez görüntülendi.
Portör Muayenesi Kaldırıldımı ?

Portör Nedir ?

İşyeri hekimlerince istenen, bir insan veya hayvanda yer alan mikroorganizma değerlerinin insan vücudunda taşınıyor olması ya da mikroorganizmaların farklı insanlara virüs bulaştırma durumu ve hastalık belirtilerinin önceden engellenmesi durumu için gerekli olan bir muayene türüdür.

Portör uygulaması;

Gaita Kültürü

Boğaz Kültürü

Burun Kültürü

Gaitanın Mikroskobik İncelemesi şeklinde ayrılmaktadır.

Portör Muayenesi Kaldırıldı mı ?

Konuyla ilgili resmi kaynaklar şu şekilde yer almaktadır.

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandığı R.Gazete: 6/5/1930 Sayı : 1489 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 MADDENİN ESKİ HALİ

Madde 126 – Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar.

MADDENİN YENİ HALİ

Madde 126- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/663/58.md.) Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDEN;

(05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete)

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

  1. a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri. (Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri)
  2. b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  3. c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

  1. d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

MADDE 11 – (1) Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

1593 sayılı UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU:

Madde 282–(Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Sonuç Olarak: Portör Muayenesi kaldırılmış olup yerine hijyen eğitimi şartı getirilmiştir. Ancak işyeri hekimleri hijyen eğitimini aldırmak koşuluyla çalışandan yine portör muayenesi isteyebilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ