Kırmızı Baret | ISG Portalı

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

 • 06 Haziran 2018
 • 1.036 kez görüntülendi.
Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Patlayıcı ortamların risk değerlendirmesi konusu çoğu İş Güvenliği Uzmanı tarafından yeteri kadar anlaşılamamıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşan veya oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması gerektiği bilinmekte fakat konu hakkında yeteri bilgisi olmayan uzmanların kavram karmaşası yaşadığı görülmektedir. Bu dokümanın hazırlanmasının dayanağı, amacı, kapsamı ve nerelere doküman hazırlanır konusu hem ilgili yönetmelik he de TSE standartları kapsamında değerlendirilecektir.

Özet

Bu yazıda patlayıcı ortamların tarifi, kimlerin hazırlayabileceği ve nerelere doküman hazırlanması gerektiği konuları mevzuatımız ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir ?

 

Bilindiği üzere 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayı ile Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Peki bu yönetmelikte geçen ”patlayıcı ortam” kavramı nedir ? Bu sorunun cevabı yönetmeliğimizde şu şekilde ifade edilmiştir :

Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım.

Patlamadan Korunma dokümanı hazırlarken referans aldığımız başlıca 2 adet standart vardır.

Bunlar;

 1. 60079-10-1 : 2015 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması – Patlayıcı gaz ortamları (Bundan sonra Gaz Ortamlar Standardı olarak bahsedilecektir)
 2. 60079-10-2 : 2015 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 10-2: Alanların sınıflandırılması – Patlayıcı tozlu ortamlar (Bundan sonra Tozlu Ortamlar Standardı olarak bahsedilecektir)

 

pkd nedir kimler hazırlar

Bu standartlarda ise patlayıcı ortamın tarifi şu şekilde yapılmıştır:

Gaz Ortamlar Standardına göre patlayıcı ortam, tutuşma sonrasında alevin kendi kendine devam edecek şekilde yayılmasına imkan veren, gaz, buhar, toz, elyaflar veya uçuşan parçacıklar biçimindeki alevlenebilir maddelerin atmosfer şartları altında hava ile karışım.

Tozlu Ortamlar Standardına göre ise patlayıcı tozlu ortam, Tutuşma sonrasında kendi kendine devam eden bir yayılmaya imkân veren toz biçimindeki alevlenebilir maddelerin atmosferik şartlar altında havayla karışım.

Yukarda bahsedilen tarif ve tanımlara göre patlayıcı ortam kısaca yanıcı maddelerin hava ile karışımıdır diyebiliriz. Tabi ki bu tanımlama kendi başına yeterli değildir ama akılda kalıcı olması açısından en basit şekilde böyle tariflenebilir.

Yönetmeliğimiz; MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Hükmüyle işverene Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama zorunluluğu getirmiştir.

Patlamadan Korunma Dokümanının tarifi ise yönetmeliğimizde “İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan doküman” olarak tariflenmiştir.

 

Patlamadan Korunma Dokümanını Kim hazırlar ?

Yönetmeliğimizin Ek-2 Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler başlığı altında Madde 2.8 de … Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır denilmektedir. Yönetmelik eğitim almış veya ehil olan kişilerin patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceğini belirtiyor. Eğitim almış olmanın ispatını iş müfettişlerimiz “Eğitim Katılım Sertifikası”nın olmasını yeterli görmektedir. Bu konuda bir eğitime katılmış olmak bu konuda yeterli bilgi birikime ulaştığınız anlamına gelmediğini düşünmekteyim. Eğitim sonrası yapılacak bir sınav ile sadece başarılı olanların bu dokumanı hazırlamak için gerekli yetkinliğe ulaşabileceği kanaatindeyim. Yönetmeliğin “deneyimli ehil kişi” diye bahsettiği konuda da bir açıklama yapılmamıştır. Bu konuda Gaz Atmosferler standardı 4.4 Personelin yetkinliği başlığı altında şöyle tarif edilmiş:

 

“Alan sınıflandırması, alevlenebilir maddelerin özelliklerinin, gaz/buharın dağılma prensiplerinin birbiriyle alakası ve önemini kavrayan kişilerce ve proses ve donanıma aşina olan kişilerce yapılmalıdır. Bu durum, elektrik ve makina mühendisleri gibi diğer teknik mühendisler için ve alan sınıflandırma prosesinin bir parçası olan ve bu proses üzerinde bir etkisi olan, güvenlikle ilgili özel sorumluluklara sahip personel için yararlı olabilir. Personelin yetkinliği, alan sınıflandırmasının gerçekleştirilmesi için kullanılan yöntem ve tesisin yapısı ile alakalı olmalıdır.”

 

Özetle ehil kişi dokümanı hazırlayacağınız sektörün kimya, proses ve donanımına aşina olan kişidir denilebilir. Yine sıklıkla “iş güvenliği uzmanı ehil midir?” sorusu gelmektedir. Yukarda bahsedilen konular ışığında iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerimizde patlayıcı ortamların riskleri konusunda detaylı bir eğitim verilmemektedir. Eğitim müfredatında sadece yüzeysel bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler ile patlamadan korunma dokümanı hazırlanması mümkün değildir. İş güvenliği uzmanın standartta belirtildiği şekilde ehil kişi kavramını karşıladığını gösteren kanıtı sunması halinde PKD hazırlayabilir.

 

Nerelere PKD Hazırlanır ?

 

Yönetmelik kapsamında belirtilen; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerine patlamadan korunma dokümanı (PKD) hazırlanır. Bunun yanında yönetmeliğimiz bazı konuları kapsam dışına itmiştir. Bu konulara kısaca bakacak olursak Madde 2 de kapsam dışı konulara şu şekilde değinilmiştir;

 1. a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

İlk bakışta hastaneler kapsam dışında tutuluyormuş gibi görünse de parlayıcı, patlayıcı kimyasalların tedavi amaçlı olarak poliklinik, muayenehane, ameliyathane gibi bölümlerde kullanılması kapsam dışıdır. Bu kimyasalların depolandığı yerler ile hastanede kullanılan parlayıcı, patlayıcı kimyasallar, yakıt tankları gibi patlayıcı ortam oluşturabilecek kimyasallar PKD kapsamında değerlendirilmelidir.

 1. b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

Brülör, fırın, doğal gaz sobası gibi zaten içinde yanmanın gerçekleştiği cihazlarda patlayıcı ortam riski bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. AT tip onayı ve CE işareti olan bu tür cihaz ve donanımları kapsam dışındadır.patlamadan korunma dokümanı hazırlama

 1. c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

Patlayıcı maddeden kasıt askeri mühimmat diye genel olarak tarif edeceğimiz patlayıcılardır. Kimyasal olarak kararsız maddeler ise radyoaktif maddelerdir. Bu tür maddeler patlamak için ortamdaki oksijene ihtiyaç duymazlar. Haliyle yönetmelik kapsamında belirtilen patlayıcı ortam oluşturmazlar. Bu tür kimyasal maddeler ile ilgili ayrıca kendi mevzuatları vardır ve bu konuda kapsam dışı bırakılmıştır.

ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

Bu tür işler Maden Kanunu kapsamında belirtildiği şekilde değerlendirilir. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirme yapılmaz.

 1. d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,

Petrol istasyonlarında kullanılan akaryakıt tankerleri bu kapsamda değerlendirilir fakat uluslararası taşımacılık hükümlerinin uygulandığı tehlikeli maddelerin taşınması, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.

Yönetmeliğimiz bu konuları kapsam dışına itmişken 60079-10-1:2015 standardı Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması- Patlayıcı gaz ortamları bölümünün 1. Kapsam maddesinde yani uluslararası düzeyde kapsam dışı konular şu şekilde sıralanmıştır:

 1. a) Grizu riskiyle karşı karşıya kalan maden ocakları

Yönetmelikte belirtildiği gibi maden işleri kapsam dışıdır

 1. b) Patlayıcıların işlenmesi ve imalatı,

Askeri mühimmat başta olmak üzere oksijene ihtiyaç duymayan patlayıcılar kapsam dışıdır.

 1. c) Bu standart kapsamındaki olağan dışı durumlar kavramının ötesindeki yıkımsal arızalanmalar veya nadiren meydana gelen işlev bozuklukları (bk. Madde 3.7.3 ve Madde 3.7.4)

3.7.3 nadir görülen işlev bozukluğu : yalnızca nadir durumlarda meydana gelebilen işlev bozukluğu tipi

Kayda ait not 1: Alevlenebilir maddenin büyük miktarda salımına yol açacak olaylar zincirini tetikleyebilen, otomatik veya elle yapılabilen ayrı ve bağımsız proses kontrollerinin arızalanması, bu standardın kapsamındaki nadir görülen işlev bozukluklarına dahildir.

Kayda ait not 2: Bir salıma yol açan ve tesis tasarımı kapsamında olmayan, beklenmedik şekilde oluşan korozyon gibi tahmin edilemeyen şartlar da, nadir görülen işlev bozuklukları olarak kabul edilir. Korozyon veya benzeri şartlar nedeniyle oluşan salımların, tesis çalışmalarının bir bölümü olarak makul ölçüde beklenebildiği yerde bu durum, nadir görülen işlev bozuklukları olarak kabul edilmez.

3.7.4 yıkımsal arıza: proses tesisi ve kontrol sisteminin tasarım parametrelerini aşan, bunun sonucunda alevlenebilir madde salımına yol açan bir olay

Kayda ait not 1: Örneğin bir proses kabının delinmesi (önemli kazalar) ya da bir flanş veya contanın tamamen bozulması gibi donanım veya borulardaki büyük ölçekli arızalanlamalar bu standart kapsamındaki yıkımsal arızalara dahildir.

PKD hazırlanırken ya mevcut tehlikeli durum değerlendirilir ( örneğin musluktan akan patlayıcı kimyasal, boya tabancasından püskürtülen boya-tiner karışımı, benzin – mazot – LPG tabancaları gibi ) ya da bir senaryo sonucu oluşabilecek patlayıcı ortamın patlama riski değerlendirilir. Senaryo bazlı değerlendirmelerde genellikle sızdırmazlık elemanlarının (conta, salmastra gibi) bulunduğu noktalarda zamanla ya mekanik hareket (vana açma kapama, pompa mili sürtünmesi gibi) ya da kimyasalın korozif etkisi, basınç ve sıcaklık gibi bir etki ile aşınması sonucu meydana gelebilecek bir açıklık nedeniyle meydana gelebilecek patlama riski ele alınır. Bakım yapan personelin elindeki İngiliz anahtarını doğalgaz borusunun üzerine düşürerek birkaç milimetrekarelik bir açıklık meydana getirmesi neticesinde bir patlamanın meydana gelmesi senaryosu değerlendirilmez. Ya da forkliftin tiner variline çarparak yere tinerin dökülüp forkliftin egzosundan çıkan kıvılcımla yanması değerlendirilmez.

 1. d) Tıbbi amaçlar için kullanılan odalar

Yönetmeliğimizdeki gibi muayenehane, poliklinik ve ameliyathane gibi tedavi uygulanan yerler kapsam dışıdır.

 1. e) Örneğin yemek pişirme, su ısıtma ve benzeri kullanımları olan cihazlarda sadece düşük basınçlı yakıt gazının kullanıldığı, tesisatın ilgili gaz yönetmelikleriyle uyumlu olduğu ticari ve endüstriyel uygulamalar,

pkd hazırlama yöntemleriBu madde birkaç konuya açıklık getirilerek daha kolay anlaşılabilir. Öncelikle ticari ve endüstriyel tesislerin tesisatının ilgili gaz yönetmelikleri ile uyumlu olması gerektiği belirtilmiştir. Sanayide en çok kullanılan gaz doğalgaz olduğu bilindiğine göre, doğalgaz tesisatı üzerinden örnekleme yapalım. Doğalgaz tesisatı DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında kurulur ve işletilir. Tesisat bu yönetmelikle uyumlu olmak zorundadır. Zaten gaz açma işlemi bir dizi onay süreci sonucunda test edilerek yapılmaktadır. Doğalgaz, işletmelerde genellikle su ısıtma ve yemek yapma gibi gayeler ile kullanılmaktadır. Standardın bu maddesinde düşük basınç tabiri kullanılmış, düşük basınç ile ne kadarlık bir basınç kastedildiği belirtilmemiştir. Bu konuda BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanları tarif etmektedir. Bu yönetmeliğe göre Basıncı 0,5 bar’ın üzerinde olan ekipmanlar basınçlı ise altında olan ekipmanlar düşük basınçlıdır yaklaşımı sergilenebilir. Sanayide kullanılan doğalgazın basıncı en son regülatörde genellikle 300 mbar’a düşürülmektedir. Doğalgaz tesisatının 500 mbar altına düşürüldüğü noktadan itibaren ve doğalgazın kullanıldığı gaz yakan cihaz da dahil olmak üzere kapsam dışı olarak düşünülebilir. Bu şekilde kapsam dışı olarak ele almayıp hesap yapacak olursak da hesaplamalar genellikle patlayıcı ortam oluşmadığını göstermektedir.

 1. f) Mesken olarak kullanılan binalar

Evler zaten 6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına girmemektedir.

 1. g) Yanıcı tozların veya uçuşan yanıcı parçacıkların varlığı nedeniyle bir tehlike ortaya çıkabileceği

ancak hibrid bir karışımın değerlendirilmesinde bazı prensiplerin kullanılabileceği yerler (bk IEC 60079-10-2)

Hibrit karışımlar tozlu ortam standardı kapsamında değerlendirilir.

TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 10-2: Alanların sınıflandırılması – Patlayıcı tozlu ortamlar standardındaki kapsam dışı konulara göz atacak olursak;

– Yeraltı madencilik alanları,

Yönetmeliğimiz ve Gaz Atmosferler standardı da kapsam dışı bırakmıştı.

– Piroforik maddeler, itici gazlar, piroteknik, mühimmat, hidrojen peroksitler, oksitleyiciler, su ile tepkimeye giren elementler ya da bileşikler ya da diğer benzeri malzemeler gibi yanma için atmosfer oksijeni gerektirmeyen patlayıcı tozlar.

Bu maddede patlayıcı ortam tabiri çeşitli örneklerle detaylandırılmıştır. Oksijensiz yanma sonucu oluşan patlama kapsam dışıdır.

– Bu standard kapsamındaki olağan dışı durumlar kavramının dışındaki yıkımsal bozulmalar,

Gaz atmosfer standardında ayrıntılı bir şekilde açıklamıştık. Senaryo bazlı değerlendirmelerde belirli kriterlere uymak gerekir.

– Tozdan dolayı zehirli gaz yayılmasından kaynaklanan herhangi bir risk.

Bu tür riskler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilir.

Yukardaki bilgiler ışığında patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gereken yerler ve sektörleri örnekleyecek olursak ;

 • Petrol Rafinerileri
 • Akaryakıt ve LPG dağıtım terminalleri
 • Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları
 • Akaryakıt, LPG, CNG, LNG Tankları
 • Yanıcı her türlü sıvı, gaz ve tozun depolandığı yerler
 • Buğday, arpa, mısır gibi tahılların depolandığı silolar ile işlem gördüğü yerler
 • Boya, tiner üretimi yapılan ve uygulanan yerler (Patlayıcı kimyasal içeren)
 • Alkol ve bileşikleri ile işlem yapan yerler (Patlayıcı kimyasal içeren)
 • Elektrostatik toz boya yapan yerler
 • Matbaalar
 • Motorlu araç servisleri
 • Deterjan imalathaneleri
 • Akü şarj alanları

Yanıcı sıvı, gaz ve tozların hava ile karışarak patlayıcı ortam oluşturduğu tüm ortamların patlama riski yönetmelik kapsamında değerlendirilmelidir.

abidin@meditekyazilim.com

0533 373 33 38

1976 yılında Nevşehir’de doğdu. İlköğrenimini Nevşehir’de, lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İlkokuldan başlayan ticari hayatına üniversite yıllarında çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak devam etmiştir. 2011 yılında yine Erciyes Üniversitesi Teknopark’ta Meditek Yazılım firmasını kurmuştur. Sağlık, eğitim ve yargı alanındaki başarılı yazılım projelerine imza attı. 2013 yılında İş Güvenliği Uzmanı (A) oldu. Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nda 2014 yılında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda geliştirdiği Meditek İSG yazılımı ile şu anda sektörün en önde gelen aktörlerindendir. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama konusunda gerek üniversiteler ve ÇASGEM’de, gerek özel eğitim kurumlarında gerekse TMMOB meslek odaları ile eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Ulusal ölçekli bir çok firmanın ATEX kapsamında raporlarını hazırlamıştır. 2015 yılı ilk aylarında Seveso kapsamında çalışmalarda yapılmış ilgili ulusal firmalara raporları teslim edilmiştir. ISO 9001, ISO 27001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemleri konusunda Baştetkiçi Sertifikasına da sahiptir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ