Kırmızı Baret | ISG Portalı

Mevzuat
Merhaba sayın ziyaretçi…
Kırmızıbaret ekibi olarak hazırlamış olduğumuz isg sunumları, bu alana gönül vermiş arkadaşların elektronik ortamda paylaşmış olduğu gönderilerden oluşmaktadır. Bizler bu gönderileri bir araya getirerek hiçbir ticari amaç gütmeden siz ziyaretçilerimizin kullanımına sunmaktayız. Bu bilgi birikimini elektronik ortama ulaştıran tüm bireylere tek tek teşekkür etmekteyiz.

Hazırlamış olduğumuz sunumları elimizden geldiğince güncel tutmaktayız. Sunumlar içerisinde uygunsuz bir alan gördüğünüzde ve ya ziyaretçilerin kullanıma açmak istediğiniz materyallerinizi bilgi@kirmizibaret.com adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz. Paylaşılmış olan sunumları sizlerde paylaşabilir ve düzeltebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.Kırmızıbaret Ekibi.

# Başlık
1 Alt İşverenlik Yönetmeliği
2 Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
3 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
4 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
5 Asgari Ücret Yönetmeliği
6 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
7 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
8 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
9 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
10 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
11 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
12 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
13 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
14 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
15 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721)
17 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
18    Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
19 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
22 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
23 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
24 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
25 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
26 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
27 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
29 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
30 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
31 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
32 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
33 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
34 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
35 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
36 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
37 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
38 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
39 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
40 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
41 İlkyardım Yönetmeliği
42 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
43 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
44 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
45 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
46 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
47 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
48 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
49 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
50 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
51 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
52 İşkolları Yönetmeliği
53 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
54 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
55 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
56 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
57 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
58 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
59 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
60 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
61 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
62 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
63 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
64 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
65 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
66 Konut Kapıcıları Yönetmeliği
67 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
68 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
69 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
70 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
71 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
72 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
73 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
74 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
75 Resmi Mühür Yönetmeliği
76 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
77 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
78 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
79 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
80 Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
81 Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
82 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
83 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
84 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
85 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
86 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
87 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
88 Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
89 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
90 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
91 Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
92 Tozla Mücadele Yönetmeliği
93 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
94 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
95 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
96 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
97 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
98 Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
99 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
100 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
101 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik